fbpx

KOSTNADSKUTT ELLER SAMARBEID ?

Trenden på norsk sokkel er økt leting rundt infrastruktur, mindre reserver per brønn, mer avanserte rigger og brønnservice, og at digitalisering tar lengre tid enn antatt. Nye samarbeidsformer og tettere integrering mellom selskaper vil kreve betydelig endring i tradisjonell bedriftskultur, og kostnadspresset gjør at nødvendig teknologisatsning er på retur.

Kostnadskutt eller samarbeid er hovedtemaet på Den 8. Bore- og Riggkonferansen, der topplederne møtes for å drøfte utfordringer som angår hele leverandørkjeden.

Teknologifall

Operatørene på NCS advarer unisont mot å falle tilbake til kulturen med stigende priser, flere nyansatte, økt bruk av dagrate, mindre incentiver osv. De ønsker å holde basis kost så lav som mulig, og åpner gradvis for å betale mer for gode tjenester, herunder bruk av nisjeteknologi som har livets rett. Men skjer dette i praksis? Marginale felt øker kravet til viljen og evnen til å standardisere og forenkle, men selv ikke på storfelt vil oljeselskapene teste ut løsninger som primært kunne falle marginale felt til gode. Konsekvensen er at norsk sokkel som teknologi bruker er merkbart svekket i forhold til områder vi tidligere lå langt foran. At flere oljeselskaper nå bruker ressurser på ting som vanskelig kan skaleres og tidligere ble gjort av en leverandør, bedrer ikke situasjonen.

Prispress og verditap

Mange av de største selskapene innen bore- og brønntjenester sitter fastlåst i langsiktige og marginale kontrakter. Et brennhett tema er om ytterligere prisreduksjon på brønnkostnadene er den eneste måte å øke produktiviteten på. Det snakkes mye om åpent og tillitsfullt samarbeid, men er dette realistisk når riggselskaper og oljeselskaper ønsker å utvide sine tjenestespekter? Burde vi heller adressere hvordan andre brønnløsninger vil kreve mindre rigger og alternative fartøyer, eller hvorfor vi fortsatt taper store verdier pga. feil og hvordan i fellesskap kan redusere dette? Eller hvordan simplifisering av brønndesign og utførelse, samarbeidsvilje fra myndigheter og verdien av billige brønner og billig data kan bidra til å øke reservegrunnlaget på sokkelen?

Global konkurranse

Brønner har alltid vært det viktigste virkemidlet for både å finne og realisere reservepotensialet på sokkelen. Det er store gjenværende ressurser igjen på sokkelen, men utvinnbare reserver per brønn blir stadig mindre i felt som er i produksjon. “Banken” av nye funn preges av mindre funn som kun vil kunne realiseres om de knyttes til eksisterende infrastruktur. Lønnsomheten utfordres stadig mer og kommer på toppen av en tiltagende global konkurranse om investeringsmidler.

Digitalisering og endringsprosesser

Bransjen er ennå i en tidlig fase og preges av et kraftig teknologidriv. Generelt sett gjenstår den brede og vanskelige implementeringen, og å demonstrere forretningsverdi på bunnlinjen. Digitalisering utfordrer operasjonsmodellen. BCG har uttalt at digitalisering dreier seg 10 prosent om teknologi, 20 prosent om dataforvaltning og 70 prosent kultur, og vi vet at endringer av kultur i en organisasjon er svært vanskelig.

Dette er hovedtema for den 8. Bore- og Riggkonferansen i Stavanger 21.-22. oktober 2020.