HVORDAN SAMARBEIDE FOR
Å GJØRE MINDRE FUNN LØNNSOMME ?

De gjenværende reservene på norsk sokkel blir vanskeligere å få realisert. Nye funn har et lavere potensiale samtidig som det blir stadig vanskeligere for operatører, riggeiere og leverandører å kutte kostnadene ytterligere ved hjelp av konvensjonelle tiltak. Dersom ikke denne trenden snus risikerer man at norsk sokkel vil oppleve en dramatisk nedgang i antall realiserbare prosjekter innen fem år.

Hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke denne trenden er hovedfokus på den 7. Bore og Riggkonferansen på Clarion Air, Sola den 22-23. mai 2019.

Norsk sokkel er i ferd med å modnes. Ting man gjorde rett med funn på 100 millioner fat er ikke relevant på funn ned mot 10 millioner fat. Mye tyder på at dagens kostnader på halveres enda en gang for å få frem kostnadseffektive løsninger. Dette får man ikke ved å presse riggratene, som allerede er på en smertegrense.

Hele bransjen gjøre ting annerledes, og gjerne radikalt annerledes, dersom fremtidens mindre funn skal bli lønnsomme. Det finnes neppe noe fasitsvar på disse utfordringene, men et viktig stikkord er: Kontroll på undergrunnen, kulturendring gjennom økt bruk av digitalisering, andre krav til brønner med mindre levetid, samarbeidsformer som slipper riggeiere og leverandører lenger til i prosjektene, mer bruk av fastpris for å nevne noe.

Flere og flere operatører legger nå vekt på samhandlingen mellom operatør, riggeier og service selskaper og kontraktsformatene endres også for å reflektere dette.

Dette er spørsmål og problemstillinger som operatører, hovedleverandører og øvrige leverandører vil utfordres på under Bore- og riggkonferansen 2019.

Bore- og riggkonferansen innviterer til Ice-Breaker kvelden før konferansen. Her samles delegater, foredragsholdere og utstillere for et lite nettverksarrangement.

Sted: Hotell-baren, Clarion Hotell Air

Tid: Tirsdag 21. mai 2019 kl. 20:00 – 22:00