Hvordan kan man bedre boreeffektiviteten på norsk sokkel?

Oljebransjens borekonferanse

Dette vitale spørsmålet blir drøftet på Borekonferansen 2014 i Stavanger 1-2. april, der operasjonelle ledere innen operatørselskaper, riggselskapene, hovedleverandører og underleverandører samles. Bakteppet er at i 2014 vil investeringene innen produksjons- og leteboring på norsk sokkel være rekordhøye. Flere flyterigger er kommet i markedet, vi borer flere brønner per år og en prisstigning på 5-6% drar kostandene opp. Men investeringer sier lite om hva man får igjen for kronene. Kostnader per brønn stiger urovekkende. Eksempler viser at bransjen var nesten dobbelt så rask på de samme deloperasjonene i en brønn for 20 år siden. Lite av dette kan forklares med HMS som argument. Operatørselskapene er under økende press fra aksjonærer og børs, samtidig som det særnorske kostnadsbildet stanger mot taket. Når så kostnadene per brønn stiger mens utvinnbare reserver synker, kommer kravet til kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Selskapene har hatt mange initiativ for å øke boreeffektiviteten gjennom årene, men økt boreffektivitet virker resistent mot tiltak. Hva vil operatørselskapene gjøre annerledes denne gangen for å for å bedre effektiviteten? Hva vil det kreve av hovedleverandørene, og av deres underleverandører?

Borekonferansen samler operasjonelle ledere innen operatørselskaper, riggselskapene og øvrig leverandørindustri til diskusjon. Over 15-16 spennende innlegg vil disse utfordringene bli belyst på vårens Borekonferanse.

Problemstillingen adresseres på Borekonferansen i Stavanger 1-2. april 2014.

Konferansen samler operasjonelle ledere innen operatørselskaper, riggselskapene og øvrig leverandørindustri til diskusjon. Over 15-16 spennende innlegg vil disse utfordringene bli belyst på vårens Borekonferanse

Temaer

  • Er vi blitt for opptatt av ikke å gjøre feil og verdsettes egentlig kostander og effektivitet?
  • Hva har post-Macondo å si for effektiviteten på norsk sokkel ?
  • Behandles kostnader som en konsekvens og ikke en begrenset ressurs?
  • Hvorfor bruker vi så mye ingeniørtimer og hva må gjøres med arbeidsprosessene for å få ned timebruken?
  • Hva er «riktig design» for norske forhold – Standardiserer vi på en for høy kvalitet?
  • Hvorfor er vi ikke lojale mot standardisering når man stadig opplever felt- eller selskapsspesifikke endringer?
  • Sinker vi etter når det gjelder å nyttiggjøre oss ny teknologi for å effektivisere og redusere kostnader?
  • Forstår operatørenes fagmiljøer de kostnadsmessige konsekvensene av sine faglige argumenter og krav?
  • Monopolprodusenters påvirkning på effektivt vedlikehold av utstyr?

Velkommen!